takaisin

Hallitus esittää, että hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoimisesta säädettäisiin laki, jolla pannaan täytäntöön EU:n hiilidioksidin geologista varastointia koskevan direktiivin säännöksiä. Hallitus päätti asiasta tänään istunnossaan.

Uudella lailla halutaan varmistaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävä hiilidioksidin talteenottaminen, siirtäminen ja varastointi toteutetaan ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta turvallisesti. Lailla kiellettäisiin hiilidioksidin varastointi Suomessa, koska Suomessa ei nykyisen tiedon mukaan ole geologisia muodostumia, joihin talteenotettu hiilidioksidi voitaisiin varastoida pysyvästi ja turvallisesti. Kieltoa voitaisiin tarkastella uudelleen, mikäli talteenotto- ja varastointitekniikka kehittyy. Mikäli muista EU:n jäsenmaista löytyy EU:n direktiivin vaatimukset täyttäviä varastointialueita, voisi Suomessa talteenotettua hiilidioksidia varastoida näissä.

Hiilidioksidin talteenottamista ja varastointia koskevassa laissa ehdotetaan säädettäväksi myös hiilidioksidin siirtoverkosta ja sen käyttöoikeuksista. Lisäksi talteenotettavalle hiilidioksidille asetettaisiin laatuvaatimukset, jotta hiilidioksidi voidaan siirtää ja varastoida turvallisesti aiheuttamatta haittaa ympäristölle, siirtoverkolle tai varastointipaikalle.

Hallitus esittää, että samalla muutetaan ympäristönsuojelulakia ja merensuojelulakia hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin osalta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Tuija Talsi, ympäristöministeriö, puh. 040 720 5574, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

27.4.2012