takaisin

Uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä noin 70 prosenttia on sälytetty energiateollisuuden vastuulle Suomen kansallisessa suunnitelmassa. Energiateollisuus ry:n selvityksen perusteella alan yhtiöillä on riittävät tekniset valmiudet ja suunnitelmat toteuttaa tavoitteisiin tarvittavat investoinnit. Nykykehityksellä Suomi ei kuitenkaan saavuta tavoitteita ilman määrätietoisia toimia investointiesteiden purkamiseksi ja metsäenergiamarkkinoiden tehostamiseksi, ET:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen sanoo.


– Uusiutuvien energialähteiden yleinen hyväksyttävyys on mittausten mukaan korkealla tasolla. Paikallinen hyväksyttävyys sen sijaan on usein iso haaste, mikä on havaittavissa laajasti teollisuusmaissa ja mikä hidastaa investointeja tai estää kokonaan niiden toteutumisen.

Myös kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja ympäristölupamenettely sekä niihin liittyvät paikalliset, kansalliset ja kansainväliset kuulemismenettelyt ovat jatkuvasti pidentyneet ja monimutkaistuneet. Valitusoikeudet hankkeen monissa eri vaiheissa aiheuttavat kustannuksia niin yhteiskunnalle kuin toiminnanharjoittajille ja viivästyttävät investointien to-teutumista vuosilla.

Tarvitaan poliittista ohjausta ja laajaa yhteistyötä

Toiminnanharjoittajat ovat tunteneet suurta epävarmuutta, kun tukiin ja verotukseen on tehty monia muutoksia. Uskottavuus on horjunut, kun ei ole voitu luottaa energiapolitiikan ja toimintaympäristön vakauteen, Naukkarinen korostaa.

– Uusiutuvan energian taloudellisten kannusteiden lisäksi tarvitaan poliittista ohjausta, jolla taataan ohjauskeinojen johdonmukaisuus, hallinnollisten esteiden purkaminen ja menettelyjen sujuvoittaminen. Erityisesti tuulivoiman osalta on purettava investointiesteitä ja toteutettava hallitusohjelmatavoitteet, kuten kaavoituksen ja lupamenettelyjen nopeuttaminen ja virtaviivaistaminen.

Uusiutuvien edistämispaketti nojaa erityisesti metsähakkeen käytön kasvattamiseen. Metsähakkeen hankinta on erittäin suhdanneherkkää ja kehitystä vaikeuttaa Naukkarisen mukaan pienpuun energiatuen kaatuminen EU:n komissiossa. Vesivoiman osalta asetetut tavoitteet kilpistyvät taas siihen, että tehonkorotukset eivät yksin riitä, kun uuteen vesivoimaan ei ole merkittävissä määrin mahdollisuuksia investoida.

– Kaikki nämä haasteet voidaan kuitenkin ratkaista kotimaisin toimenpitein, mutta se edellyttää laajaa yhteistyötä niin päättäjien, viranomaisten kuin toiminnanharjoittajien kesken, Naukkarinen muistuttaa.

Ala sitoutunut tavoitteisiin

Energiateollisuus on sitoutunut tavoitteeseen lisätä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa. Visiossaan hiilineutraalista energiatulevaisuudesta vuoteen 2050 ala luottaa uusiutuvan energiantuotannon ja -tehokkuuden merkittävään lisääntymiseen.

Vielä tällä hetkellä uusiutuvat energialähteet - suuren mittakaavan vesivoimaa lukuun ottamatta - eivät ole kilpailukykyisiä muihin tuotantomuotoihin verrattuna, minkä vuoksi ne tarvitsevat edistyäkseen vielä erillistä tukea.  Pitemmällä aikavälillä uusiutuvaan energiaan perustuvaa tuotantoa on rakennettava ja käytettävä markkinaehtoisesti ja kustannustehokkaasti. Tämä on välttämätöntä koko Euroopan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin säilyttämisen kannalta.

Energiateollisuuden arvion mukaan ala voisi investoida Suomessa tällä vuosikymmenellä 5-8 miljardia euroa voimalaitoksiin, jotka perustuisivat uusiutuvan energian tuotantoon. Kotimaiset polttoaineet ja uudet investoinnit korvaisivat fossiilisia tuontipolttoaineita, edistäisivät energia-omavaraisuuttamme ja parantaisivat näin myös kauppatasettamme. 

– Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä ovat nyt tuotantomuotojen yleinen hyväksyttävyys ja poliittinen tahto, jolla taataan investointeja edistävä toimintaympäristö.

Uusiutuvat energialähteet, edistyminen vs. tavoitteet vuoteen 2020 - Energiateollisuuden näkökulma

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Naukkarinen, puh. 050 60 722
Asiantuntija Pia Oesch, puh. 050 589 0328

25.4.2012