takaisin

Vapo-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2011 oli 530,7 milj. euroa (512,3 milj. euroa vastaavana aikana vuonna 2010). Konsernin liiketappio oli11,6 milj. euroa eli -2 % liikevaihdosta (liikevoitto 27,3 milj. euroa, 5 %). Merkittävimmät syyt liiketuloksen merkittävään heikkenemiseen olivat pellettiliiketoiminnan operatiivisen kannattavuuden heikkeneminen, pellettiliiketoiminnasta kolmannella vuosineljänneksellä tehty 27,7 miljoonan euron alaskirjaus ja sahateollisuuden kannattavuuden jatkunut alentuminen.
 
Omavaraisuusaste oli 35,3% (39,0%) 30.9.2011. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli tammi-kesäkuussa 100,9 milj. euroa (55,2 milj. euroa). Alkuvuoden kokonaisinvestoinnit olivat yhteensä 67,4 milj. euroa (56,0 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen oli 42,1 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Rahavirran myönteiseen kehitykseen vaikutti erityisesti käyttöpääoman supistuminen.
 
Liiketoiminta-alueista Biopolttoaineiden liikevaihto oli 5,2 %, Biolämmön 15,9 % ja Ympäristön 7,2 % vertailujaksoa suuremmat Vapo puutuotteiden eli sahateollisuuden liikevaihto oli 3,9 % vertailujaksoa alhaisempi.
 
Vapo Biopolttoaineet liiketoiminta-alue vastaa konsernin energia- ja ympäristöturpeen tuotannosta, puu- ja peltoenergiasta sekä pellettituotannosta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 291,0 milj. euroa (276,5 milj. euroa) ja liiketappio 4,5 milj. euroa (liikevoitto 27,9 milj. euroa). Liikevoitto ennen pellettiliiketoiminnan alaskirjausta 23,2 milj. euroa.  Energiaturpeen liikevoitto oli 31,8 milj. euroa (28,7 milj. euroa) Pellettiliiketoiminnan liiketappio oli 37,1 milj. euroa, josta operatiivista liiketappiota ennen alaskirjausta oli 9,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).  Kylmä talvi lisäsi selvästi energiaturpeen käyttöä ja sähkön markkinatilanteen seurauksena turpeen käyttö lisääntyi sähkön lauhdetuotannossa.  Vuoden 2011 turvetuotannon jääminen tavoitteesta, sähkön pörssihinnan lasku sekä lämmin alkusyksy vähensivät turpeen toimituksia kolmannella vuosineljänneksellä. Puu- ja peltoenergia -liiketoiminta oli edelleen tappiollista, mutta ympäristöturpeen liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät positiivisesti.
 
Vapo Biolämpö liiketoiminta-alue vastaa konsernin energiatuotteiden eli lämmön, höyryn ja sähkön myynnistä asiakkaille. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 78,9 milj. euroa (68,1 milj. euroa) ja liikevoitto 5,1 milj. euroa (3,3 milj. euroa).  Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat sähkötuotteiden ja sähkön korkeat markkinahinnat ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä kohonneet lämmön myyntihinnat. 
 
Vapo Timber liiketoiminta-alue vastaa konsernin sahatavaran tuotannosta ja myynnistä. Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 97,2 milj. euroa (101,1 milj. euroa) ja liiketappio 4,2 milj. euroa (liikevoitto 4,8 milj. euroa). Saharatavaramarkkinoilla vallitsi selkeä ylituotantotilanne, mikä johti myyntihintojen laskuun ja varastojen kasvuun. Vapo Timberin tuotanto kasvoi alkuvuonna 4 %, mutta myyntihinnat olivat 5 % vertailukautta alhaisemmat.
 
Vapo Ympäristö liiketoiminta-alue vastaa ammattiviljelijöille ja kuluttajille suunnatuista puutarhatuotteista, ympäristöhuoltoliiketoiminnasta ja viherrakentamisesta.  Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 83,1 milj. euroa (77,5 milj. euroa) ja liikevoitto 4,8 milj. euroa (6,0) milj. euroa). Erityisesti ammattiviljelijäliiketoiminnassa kysyntä kehittyi myönteisesti.
 
Liiketoiminta-alueen kannattavuutta rasittivat ylimääräiset kustannukset, jotka johtuivat Suomen Eurajoen huhtikuussa 2010 tapahtuneesta tulipalosta ja Viron Niibin yksikön toukokuun 2011 palovahingoista.
 
Konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 1 287 (1 278) henkilöä.
 
Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyynyn mukaan Vapon kolmas neljännes oli ennakoitua heikompi. Tuloksen romahduttaneen pellettiliiketoiminnan tervehdyttämiseksi kolmannella vuosineljänneksellä tehdyt toimenpiteet parantavat jatkossa kannattavuutta, mutta turvetuotannon heikko satokausi ja sahateollisuuden vaikeudet johtavat siihen, että koko vuoden 2011liiketulos tulee olemaan tappiollinen.  Yli-Kyyny muistuttaa, että ympäristöystävällisenä ja paikallisena polttoaineena pelletti on erittäin hyvä energialähde. -Vapo jatkaa pellettien aktiivista myyntiä ja tuotantoa ja turvaamme nyt ja jatkossa kaikkien nykyisten ja uusien asiakkaidemme pelletintarpeet.
 
Tällä hetkellä suurin pitkän aikavälin huolemme on turvetuotannolle elintärkeiden uusien tuotantoalueiden luvitustilanne. Pelkästään tänä vuonna Vapolta poistuu yli 2500 hehtaaria vanhoja tuotantoalueita ja niiden korvaamiseksi on saatua alle 400 hehtaaria uusia soita. Jatkuessaan tämä kehitys voi Yli-Kyynyn mukaan vaarantaa jopa tavoitteen, jonka mukaan Suomen energiasta 38 % tulisi olla uusiutuvaa vuonna 2020. Vähentyvä turpeen tarjonta johtaa väistämättä siihen, ettei myöskään puuenergian käyttö lisäänny suunnitelmien mukaan, sillä useimmat voimalat on rakennettu puun ja turpeen yhteispoltolle. Pahimmillaan alenevat turvetuotantoalat saattavat johtaa fossiilisten tuontipolttoaineiden käytön lisääntymiseen.
 
Alhainen omavaraisuusaste (35 %) rajoittaa investointeja, mutta ympäristöinvestoinneista ei Yli-Kyynyn mukaan tingitä. Esimerkkinä tästä, yhtiö nopeuttaa aikataulua, jolla kaikki tuotantosuot saatetaan tehostetun vesienkäsittelyn piiriin
 
 
Lisätietoja:
- Toimitusjohtaja, CEO, Tomi Yli-Kyyny, Vapo Oy, puh.  020 790 5605
- Talousjohtaja Jyrki Vainionpää, Vapo Oy, puh 020 790 5606 
-  Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Ahti Martikainen, Vapo Oy, puh.  020 790 5608

28.10.2011