takaisin

Maatilojen energiaohjelma tarjoaa tiloille monipuolisia palveluja energiansäästön ja energiatehokkuuden edistämiseksi. Ohjelma edistää tilojen kannattavuutta ja täyttää EU:n ja Suomen asettamia energian-säästötavoitteita maataloussektorin osalta.

Maatilojen energiaohjelmaan tavoitellaan mukaan tilajoukkoa, jonka yhteenlaskettu energiankulutus on 80 prosenttia maataloussektorin kokonaiskulutuksesta. Kaikenkokoiset ja -tyyppiset maa- ja puutarhatilat voivat saada hyötyä ohjelmaan liittymisestä.

Energiasuunnitelmalla säästöjä

Maatilojen energiansäästöä edistetään vapaaehtoisin energiatehokkuussopimuksin. Energiaohjelma tarjoaa tiloille mahdollisuuden teettää energia-asioihin erikoistuneella neuvojalla maatilan energiasuunnitelma, jossa käydään läpi tilan energiansäästökohteet. Samalla arvioidaan mahdollisuudet uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseen. Suunnitelmaan listataan mahdollisia toimenpiteitä, joita tila sitten lähtee toteuttamaan resurssiensa mukaan.

Energiankäytöltään pienimmillä tiloilla on neuvojakäynnin sijasta mahdollista tehdä omatoiminen säästömahdollisuuksien arviointi. Arviointi tehdään erityisten tarkastuslistojen avulla. Suurimmille tiloille on kaavailtu energiasuunnitelman vaihtoehdoksi tai täydentäjäksi laajempaa energiakatselmusta, jonka valmistelu on vielä kesken.

Valtio maksaa tukea energiasuunnitelmien tekemisestä tukiehdot täyttäville tiloille valtioneuvoston asetuksessa 1000/2009 säädetyllä tavalla. Tuki on 85 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, joiden enimmäismäärä on 1100 euroa. Tukea haetaan ELY-keskuksesta, ja sen hakee suunnitelman laatija. Tuetun suunnitelman teon saa aloittaa vasta sitten, kun myönteinen tukipäätös on saatu. Tarkempia tietoja energiasuunnitelmatuen hakemisesta, tukiehdoista sekä mahdollisista tulevien energiakatselmusten tuista löytyy Maaseutuviraston internet-sivuilta.

Mukaan energiaohjelmaan

Yksittäinen tila liittyy ohjelmaan palauttamalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) liittymislomakkeen. Liittyessään ohjelmaan tila sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan edistämään toiminnassaan ja investoinneissaan energiansäästö- ja energiatehokkuusasioita. ELY-keskus lähettää tilalle vahvistuksen liittymisestä ja operaattori puolestaan toimittaa tilalle perustietopaketin ohjelman palveluista ja energiatehokkuuden parantamisesta 2-3 viikon kuluessa liittymisestä.

Energiasuunnitelmien laatijoilla tulee olla riittävä maatalous- tai teknisen alan pohjakoulutus sekä laaja asiantuntemus maatilan energianhallinnasta. Lisäksi laatijoiden tulee käydä Maaseutuviraston hyväksymä perehdyttämiskoulutus, joita järjestää Maatilojen energiaohjelman operaattoriksi valittu Motiva Oy. Lisätietoja menetelmäkoulutuksen sisällöstä ja koulutuksien ajankohdista löytyy Motiva Oy:n internet-sivuilta.

Maatilan energiasuunnitelman laatijaksi hyväksymistä haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella nro 441. Lomake löytyy maa- ja metsätalousministeriön lomakepalvelusta. Henkilö voi toimia maatilojen energiasuunnitelman laatijana saatuaan Maaseutuvirastolta kirjallisen päätöksen hyväksynnästä.

Kaikki energiasuunnitelman laatijoiksi hyväksytyt julkaistaan Maaseutuviraston internet-sivuilla listauksena. Listauksesta viljelijä voi valita maatilalleen energiasuunnitelman laatijan. Listaus löytyy osoitteesta http://snadi.mmm.fi/energianeuvonta/


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. (09) 160 53396, 
040 5469065, etunimi.sukunimi@mmm.fi

5.7.2011