takaisin

Onko biokaasulaitoksen rakentaminen pohjoiseen Keski-Suomeen taloudellisesti kannattavaa? Tätä tutkitaan Jyväskylä Innovation Oy:n käynnistämässä selvityksessä, jossa kartoitetaan alueella syntyvät, biokaasutuotantoon soveltuvat jätemassat, alueelle parhaiten soveltuva biokaasulaitoskonsepti, laitoksen optimaalinen sijoituspaikka, biokaasun ja muiden lopputuotteiden käyttökohteet sekä laitoksen kannattavuus. Hankkeella pyritään edistämään Keski-Suomen alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Jätesuunnitelman yhtenä keskeisenä kehityskohteena on jätteiden laitosmaisen käsittelyn lisääminen Keski-Suomessa.

Biokaasutuotannon lähtökohtia ja kannattavuutta on ryhdytty selvittämään pohjoisen Keski-Suomen alueella. Tavoitteena on selvittää Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan, Äänekosken seutukunnan ja muiden lähiseudun kuntien alueella syntyvät, biokaasutuotantoon soveltuvat jätemassat (biojäte, puhdistamoliete ja sakokaivoliete) ja niiden energiapotentiaali. Edelleen selvitetään tarvetta/mahdollisuuksia käsitellä mahdollisesti rakennettavassa biokaasulaitoksessa myös muita materiaaleja, kuten teollisuuden ja maatalouden jätteitä ja sivuvirtoja sekä tarkoitusta varten kasvatettavaa energiakasvibiomassaa. Lisäksi määritellään alueen biokaasulaitoshankkeelle potentiaalisin laitoskonsepti ja sen optimaalinen sijainti, tuotetun biokaasun käyttökohteet, laitoksen ravinteikkaan lopputuotteen hyödyntämismahdollisuudet lannoitteena sekä laitoksen kannattavuus.

Keski-Suomen alueellisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2016 yhtenä keskeisenä kehityskohteena on jätteiden laitosmaisen käsittelyn lisääminen Keski-Suomessa. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on saada pohjoiseen Keski-Suomeen biologisesti hajoavien jätteiden (biojäte, jätevesiliete) käsittelylaitos, joko kompostointi- tai biokaasulaitos. Alueella ei ole sellaista elintarvike- tms. teollisuutta, jonka tuotantojäte kaipaisi laitosmaista käsittelyä ja joka tuottaisi merkittävän osan laitoksessa käsiteltävästä jätteestä. Näin ollen pohjoiseen Keski-Suomeen mahdollisesti sijoitettavan biojätettä ja puhdistamolietettä käsittelevän biokaasulaitoksen taakse on saatava mahdollisimman laaja asukaspohja. Tämä tarkoittaisi ainakin Saarijärven-Viitasaaren ja Äänekosken seutukuntia, mutta mahdollisesti myös muita kuntia lähiseuduilta, kuten esimerkiksi Alajärven seutua, Multiaa, Keuruuta ja Uuraista. Biokaasuteknologian käyttöönoton edistäminen sekä biokaasutuotannon ja biokaasun hyödyntämisen voimakas lisääminen ovat tavoitteena myös Keski-Suomen ilmastostrategiassa ja Keski-Suomen "Bioenergiasta elinvoimaa"-klusteriohjelmassa.

Biokaasuteknologian avulla voidaan tuottaa energiaa biohajoavista jätemateriaaleista, mm. kotitalouksien biojätteestä, puhdistamolietteistä ja maatalousjätteistä. Biokaasuprosessin lopputuotteena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua, joka voidaan hyödyntää sekä sähkön- ja / tai lämmöntuotannossa että ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineena. Biokaasulla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä, ja biokaasuprosessissa tuotettu metaani on useissa elinkaarianalyyseissa todettu yhdeksi energiatehokkaimmista ja ympäristöystävällisimmistä tavoista tuottaa liikenteen biopolttoainetta. Suomessa on tällä hetkellä noin 40 pääasiassa yhdyskuntien ja maatalouden biohajoavia jätteitä käsittelevää biokaasulaitosta. Suomen tavoitteena on lisätä voimakkaasti uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa, mukaan lukien biokaasun tuotantoa. Maaliskuussa 2011 Suomessa tuli voimaan uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmä, mikä sisältää myös takuuhinnan biokaasusta tuotetulle sähkölle ja lämmölle. Kiinnostus biokaasuteknologian hyödyntämiseen on lisääntynyt Suomessa nopeasti viime aikoina, ja viime vuosina Suomessa on toteutettu useita biokaasulaitoksia. On arvioitu, että Keski-Suomessa olisi teknisesti mahdollista tuottaa noin 500 GWh energiamäärää vastaava määrä biokaasua, mikä vastaa noin 30 000 henkilöauton vuotuista polttoainetarvetta.

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta pohjoisessa Keski-Suomessa toteutetaan osana Jyväskylä Innovation Oy:n hallinnoimaa GasHighWay-hanketta, jonka tavoitteena on edistää biokaasun liikennekäyttöä Euroopassa. Hankkeen yhtenä osatavoitteena on edistää biokaasulaitoshankkeiden syntymistä Keski-Suomessa, ja hankkeessa mm. teetetään kannattavuusselvityksiä biokaasulaitosinvestoinnista kiinnostuneille tahoille. Mukana selvitystyötä suunnittelemassa ovat olleet mm. Sammakkokangas Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Selvityksen tekijäksi on valittu Watrec Oy.

Lisätiedot: 

Projektipäällikkö Annimari Lehtomäki, Jyväskylä Innovation Oy, puh. 040-761 9166,annimari.lehtomaki@jklinnovation.fi 

Toimitusjohtaja Esko Martikainen, Sammakkokangas Oy, puh. 040-724 8744,esko.martikainen@sammakkokangas.fi

8.6.2011