takaisin


Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin vuonna 2010 kiinteitä puupolttoaineita ennätysmäärä, kaikkiaan 16,0 miljoonaa kiintokuutiometriä. Myös metsähakkeen käyttö jatkoi kasvuaan: vuonna 2010 lämpö- ja voimalaitokset polttivat sitä 6,2 miljoonaa kiintokuutiometriä, 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientaloissa käytetyn metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi 6,9 miljoonaan kiintokuutiometriin.

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2010 ennätykselliset 16,0 miljoonaa kiintokuutiometriä (milj. m³). Käyttö lisääntyi edellisvuodesta 2,6 milj. m³ eli 19 prosenttia. Kasvua vauhdittivat metsäteollisuuden tuotannon elpyminen ja pakkastalven lisäämä rakennusten lämmitystarve. Kiinteiden puupolttoaineiden energiasisältö oli 31 terawattituntia (TWh), yli kolmannes kaikesta puuenergiasta ja 8 prosenttia kaikkien energialähteiden kokonaiskulutuksesta.

Metsähakkeen käytössä saavutettiin uusi ennätys. Lämpö- ja voimalaitoksissa poltettiin metsähaketta 6,2 milj. m³, 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös metsäteollisuuden sivutuotepuun käyttö – 9,2 milj. m³ – kasvoi edellisvuodesta lähes neljänneksellä. Eniten poltettiin kuorta, 6,6 milj. m³ (+22 %). Saha- ja levyteollisuuden jätepuusta valmistettua puutähdehaketta kului 0,9 milj. m³ (+14 %), erilaisia puupuruja, -lastuja ja -pölyjä yhteensä 1,8 milj. m³ (+30 %).

Alueittain tarkastellen kiinteiden puupolttoaineiden käyttö oli merkittävintä Kaakkois-Suomessa, jossa poltettiin lähes kolmasosa kuoresta ja lähes viidesosa kaikista kiinteistä puupolttoaineista. Käyttö lisääntyi kaikkien metsäkeskusten alueilla, määrällisesti eniten Kaakkois-Suomessa. Metsähaketta kului eniten Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella; suurimmat käytön lisäykset tapahtuivat Rannikon metsäkeskuksen Pohjanmaan alueella ja Pirkanmaalla.

Pienpuu merkittävin metsähakkeen raaka-aine

Pienpuun (karsittu ranka, kokopuu, kuitupuu) käyttö lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen raaka-aineena kasvoi edellisvuodesta yli puolitoistakertaiseksi 2,5 milj. m³:iin. Myös hakkuutähteiden (2,2 milj. m³) sekä kantojen ja juurakoiden (1,0 milj. m³) käyttö lisääntyi. Sen sijaan järeän runkopuun käyttö – 0,5 milj. m³ – puolittui edellisvuodesta. Vuonna 2009 pääosa järeästä runkopuusta oli tuontipolttopuuta; vuonna 2010 polttopuun tuonti supistui merkittävästi.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilaston mukaan Suomeen tuotiin haketta vuonna 2010 ennätykselliset 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Puun käyttö -tilaston ennakkotietojen mukaan metsäteollisuus käytti vuonna 2010 tuotantotoimintaansa tuontihaketta noin 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Näin ollen noin 1,5 milj. m³ kuutiometriä tuontihaketta päätyi muihin tarkoituksiin. Massateollisuus on todennäköisesti kasvattanut hakevarastojaan ja osa hakkeesta on päätynyt myös poltettavaksi. Vuosina 2008–2010 tuontihaketta on jäänyt yli metsäteollisuuden käytön keskimäärin 1,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Metsähakkeen kokonaiskäyttö

Lämpö- ja voimalaitosten lisäksi metsähaketta käytetään lämmitykseen myös pientaloissa, lähinnä maatiloilla. Lämmityskauteen 2007/2008 kohdistuneen pientalojen polttopuun käyttötutkimuksen mukaan pientaloissa poltetaan metsähaketta 0,7 milj. m³ vuodessa. Yhdessä lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen kanssa metsähakkeen kokonaiskäyttö ylsi vuonna 2010 kaikkiaan 6,9 milj. m³:iin.

Kansallisessa metsäohjelmassa 2010 metsähakkeelle oli asetettu tavoitteeksi 5 milj. m³:n vuotuinen käyttö vuoteen 2010 mennessä, mikä ylitettiin selvästi. Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 vuotuinen käyttötavoite on 8–12 milj. m³ vuoteen 2015 mennessä. Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän julkaisemassa Uusiutuvan energian velvoitepaketissa on tavoitteena nostaa metsähakkeen vuotuinen lämpö- ja voimalaitoskäyttö 12–13 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä.

Puun kokonaiskäyttö 2010

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2010 Suomessa 401 TWh, 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksittäisistä energialähteistä määrällisesti eniten lisääntyivät puupolttoaineiden ja kivihiilen kulutus, kun taas ydinenergian käyttö ja sähkön nettotuonti supistuivat.

Puuperäisiä polttoaineita käytettiin vuonna 2010 yhteensä 85 TWh, viidennes energian kokonaiskulutuksesta. Niiden kulutus kasvoi edellisvuodesta 15 prosenttia. Metsäteollisuuden jäteliemiä käytettiin 36 TWh ja kiinteitä puupolttoaineita 48 TWh. Kiinteistä puupolttoaineista kului lämpö- ja voimalaitoksissa 31 TWh (16,0 milj. m³) ja pientaloissa (ml. liike-, kauppa-, toimisto- ym. rakennukset) 17 TWh (6,7 milj. m³). Puupolttoaineet ovat Suomessa toiseksi merkittävin energialähde öljytuotteiden jälkeen. Metsäteollisuuden tehdaspolttoaineista puu kattaa lähes 80 prosenttia ja teollisuuden kaikkien toimialojen energiankulutuksesta lähes kolmanneksen.

Kuva 1. Kiinteiden puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2008 ja Kuva 2. Metsähakkeen kokonaiskäyttö 2000-2008


ToimittajaEsa Ylitalo


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 5441, email: tilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

6.5.2011