takaisin

Uudisrakentamisessa siirrytään 1.7.2012 alkaen kokonaisenergiatarkasteluun

Ympäristöministeriö on 30. maaliskuuta antanut uudet energiatehokkuutta parantavat rakentamismääräykset. Alan toimijoilla on vuosi ja kolme kuukautta aikaa valmistautua uusiin määräyksiin, jotka tulevat voimaan 1.7.2012.

Määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja niiden tuoma keskeinen muutos on siirtyminen kokonaisenergiatarkasteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja, joka ilmaistaan niin sanotulla E-luvulla. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto. Pientalojen E-luvun yläraja riippuu lisäksi pinta-alasta: vaatimukset ovat lievemmät pienille pientaloille.

"Kyseessä on historiallinen siirtymä: tämän jäsentämistavan muutoksen myötä määräystemme rakenne muuttuu yleiseurooppalaiseksi. Muutos myös mahdollistaa paremmin vaiheittaisen siirtymisen kohti EU-direktiivien edellyttämää lähes nollaenergiarakentamista", asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Muutos kannustaa kaukolämmön ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöön

E-luvun laskemisen mahdollistaa se, että eri energiamuodoille on annettu kertoimet, jotka kuvaavat luonnonvarojen käyttöä. Energiamuodoille annetut kertoimet kannustavat käyttämään kaukolämpöä sekä uusiutuvia energianlähteitä, kuten pellettiä ja maalämpöä.

Muutos lisää merkittävästi suunnittelun vapautta. Kokonaisenergia-tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta, eli siinä otetaan huomioon lämmityksen lisäksi muun muassa ilmanvaihto, valaistus ja lämmin vesi. Riittävän pieneen E-lukuun on mahdollista päästä useilla erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi suorassa sähkölämmityksessä oleva matalaenergiatasoinen, takalla varustettu pientalo täyttää vaatimukset.

”Uudistus vie rakennusten energiatehokkuussuunnittelun uudelle tasolle ja samalla kannustaa koko rakennusalaa kehittymään. Uudet määräykset luovat täten myös edellytykset rakentamisen laadun paranemiselle”, Vapaavuori summaa.

Noin 20 prosentin parannus energiatehokkuuteen

Rakentamismääräysten uudistuksella halutaan ohjata sekä energiansäästöön että päästöjen vähentämiseen. Määräysten tiukennus tarkoittaa keskimäärin 20 prosentin parannusta nykyisten määräysten vaatimaan energiatehokkuuteen. Investointikustannusvaikutukset ovat pienet verrattuna nykyisiin, vuonna 2010 voimaan tulleisiin määräyksiin. Rakennuskohtaisesti voidaan saavuttaa jopa säästöjä.

Investointi energiatehokkuuteen rakennusvaiheessa joka tapauksessa pienentää käytönaikaisia kustannuksia ja hillitsee asumiskustannusten nousua energian hinnan noustessa.

Laaja lausuntokierros valmistelun tukena

Uudet energiamääräykset valmisteltiin laaja-alaisessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella määräyksiin tehtiin useita muutoksia. Määräyksiä yksinkertaistettiin muun muassa siten, että uusiutuvaa energiaa koskeva vaatimus siirrettiin seuraavaan uudistukseen ja määräysten voimaantuloa siirrettiin muutamalla kuukaudella, jotta ala saa lisäaikaa osaamisen kartuttamiseen. Uusien selvitysten perusteella sähkön energiamuodon kerrointa muutettiin arvosta 2,0 arvoon 1,7. Myös loma-asuntojen vaatimuksia lievennettiin hieman.

Lisätietoja:

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö,
puh. 050 517 9202, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Yli-insinööri Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö,
puh. 050 572 6359, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT,
puh. 040 770 4832, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Erityisavustaja Lasse Männistö, ympäristöministeriö,
puh.  0440 160 382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

2.4.2011