takaisin

Tekesin ja Kuntaliiton kumppaneineen järjestämässä Tulevaisuuden kestävä kunta -kilpailussa palkinnon saavat Joensuu, Jyväskylä ja Turku sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto. Voittajiksi seuloutuneet ehdotukset ovat aidosti innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia.


Kilpailun voittajia ovat Joensuun liiketoimintamalli jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämiseen, Jyväskylän kehittämä maankäytön suunnittelutyökalu ja toimintamalli, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n punnitseva, monilokeroinen jätteidenkeräysjärjestelmä sekä Turun idea paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöönottoon liikenteessä.

Voittajille palkinnot jakava hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli(kesk.) toteaa, että voittajaehdotuksissa näkyy käytännönläheinen innovatiivisuus.

”Hyvät ideat syntyvät usein käytännön työssä. Paikallisesti kehitettyjä innovaatioita tulisi tukea”, Tölli sanoo.

Tölli toivoo, että kestävä kehitys ei olisi kertakäyttöinen tai irrallinen ratkaisu, vaan läpäisevä ajatus kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa ja toiminnassa.

”Kunnat ovat kestävässä kehityksessä merkittävässä roolissa, sillä kuntien toiminnalla on vaikutusta yleiseen käyttäytymiseen. Kunnallisten sektorien välistä ja sisäistä yhteistyötä olisi parannettava, jotta tiedonkulku toimisi ja toiminta olisi suunnitelmallista”, Tölli sanoo.

Voittajille rahoitusta Tekesiltä

Kilpailun tavoitteena oli tuottaa ideoita, jotka auttavat kuntia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen edistämisessä sekä hyvän elinympäristön tarjoamisessa.

”Kuntien rooli kestävässä kehityksessä on olennaisen tärkeä, sillä kunnissa luodaan edellytykset esimerkiksi maankäytölle. Kunnat ymmärtävät roolinsa, mutta toimintatapoja pitää muuttaa radikaalisti”, sanoo Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen.

Kilpailussa etsittiin erityisesti sellaisia ideoita, joissa ratkaisut ovat kokonaisvaltaisia.

”Kestävä kehitys ei voi olla vain yksittäisiä asioita ja ratkaisuja. Kun tie valitaan, sillä on ajettava samaan suuntaan”, yliarkkitehti Ritva Laine Kuntaliitosta toteaa.

Tekesin ja Kuntaliiton yhteistyökumppaneineen järjestämään kilpailuun tuli yhteensä 20 korkeatasoista ehdotusta, jotka liittyivät muun muassa vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin, jätteiden käsittelyyn, ekotehokkaaseen asumiseen, liikenneratkaisuihin ja maankäytön suunnitteluun. Voittajaideoita ryhdytään jatkokehittämään Tekesin rahoituksella.

Lisätietoja

Yliarkkitehti Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto, puh. 050 521 5749,ritva.laine@kuntaliitto.fi 
Kestävä yhdyskunta -ohjelman päällikkö Virpi Mikkonen, Tekes, puh. 010 60 55930, virpi.mikkonen@tekes.fi


Tulevaisuuden kestävä kunta -innovaatiokilpailun voittajat


Joensuu: Jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntäminen, liiketoimintamalli

Kilpailuehdotuksessa esitetään jätevedenpuhdistamon tuottaman lämmön hyödyntämistä asuntojen lämmitykseen joko keskitettynä tai hajautettuna lämpöpumppuratkaisuna. Asuinalueen läheisyydessä sijaitsevan puhdistamon etuna on lyhyet siirtomatkat, jolloin häviöt jäävät pieniksi. Kilpailuehdotuksessa tarkastellaan asuinalueen kokonaisuutta energian kokonaiskäytön kannalta. Ehdotuksen uutuusarvo liittyy laitoksen verrattain pieneen kokoon sekä liiketoiminnan yhteistyömallin kehittämiseen toimijoiden kesken. Mukana kehittämisessä ovat kaupungin lisäksi vesilaitos ja kaukolämpöverkon omistava Fortum Power and Heat Oy. Idean toteuttamiskelpoisuus on varmistettu esiselvityksillä Penttilänrannan alueella, josta ollaan rakentamassa energian kokonaiskäytön mallialuetta.


Jyväskylä: Maankäytön suunnittelutyökalu ja toimintamalli

Jyväskylän ehdotuksessa kehitetään edelleen maankäytön suunnittelutyökalua eli Kymppi®-ohjelmaa sekä sen soveltamiseen liittyviä toimintatapoja. Toimintatavalla varmistetaan tasapainoinen yhdyskuntakehitys. Kyseessä on ainutlaatuinen ratkaisumalli kuntien yleisimpään ongelmaan eli maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteensovittamiseen siten, että palvelut ovat saavutettavissa ja taloudellisesti hallittavissa. Jyväskylän idean kehittämiseen osallistuvat kaupungin kaavoitusosaston lisäksi Tampereen teknillinen yliopisto ja yksityinen ohjelmistotoimittaja.


Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy: Punnitseva, monilokeroinen jätteiden keräys

Itä-Uudenmaan Jätehuollon ideassa kiinteistöissä otetaan käyttöön monilokeroastiat, jotka tyhjennetään jätemäärät punnitsevaan monilokeroautoon. Idea lisää kunnan jätelaitoksen asiakaslähtöisyyttä sekä keräys- ja kuljetuslogistiikan tehokkuutta. Uutuusarvo on kahden teknologian yhdistämisessä, jolla mahdollistetaan painoperusteinen asiakaslaskutus ja jätemäärien raportointi. Punnituksen ja todellisiin määriin perustuvan laskutuksen avulla on mahdollista muuttaa ihmisten käyttäytymistä sekä vaikuttaa lajitteluaktiivisuuteen ja jätemäärien vähentämiseen. Useamman jätelajin kerääminen yhdellä käynnillä pienentää pakokaasupäästöjä. Ideaa kehitetään kunnan jätelaitoksen, kuljetusurakoitsijoiden ja keräyskalustovalmistajien yhteistyönä.


Turku: Paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöönotto liikenteessä

Turun ideassa on tavoitteena luoda kestävä paikallinen toimintamalli, jossa yhdistetään orgaanisten jätteiden käsittely, biokaasun liikennekäyttö seudullisessa joukko- ja muussa raskaassa liikenteessä sekä uusiutuvan lannoitteen tuotanto ja kestävä viljely. Idean avulla voidaan pienentää liikenteen, jätteenkäsittelyn ja maatalouden päästöjä sekä parantaa alueellisten materiaalivirtojen hallintaa. Paikallinen biokaasun tuotanto tukee myös seudun taloutta. Turun idea on ensimmäinen isompi biokaasuhanke Suomessa. Hankkeessa ovat mukana Turun kaupunki, Turun Seudun Jätehuolto, Turun Seudun Puhdistamo, Åbo Akademi, Biovakka, Veho ja Gasum.


Eero Lukin  15.09.2010

16.9.2010