takaisin

Valtioneuvosto käsitteli 16.9.2010 esitystä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Sen mukaan valtion varoin tuettaisiin tuulivoimaan, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Syöttötariffijärjestelmän avulla sähkön tuottajalle maksettaisiin 12 vuoden ajan tukea sähkön tuotantokustannusten ja kyseisen energialähteen markkinahinnan tai vaihtoehtoisen polttoaineen kustannusten välisen erotuksen kattamiseksi. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 17.9.2010 pidettävässä presidentin esittelyssä. Laki tulisi voimaan 1.1.2011.

 

Syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävien tuulivoimaloiden generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho tulisi olla vähintään 500 kilovolttiampeeria (kVA). Biokaasuvoimaloissa, metsähakevoimaloissa ja puupolttoainevoimaloissa nimellistehon olisi oltava vähintään 100 kVA. Puupolttoainevoimaloissa nimellistehon yläraja olisi 8 megavolttiampeeria (MVA).

 

Tavoitehinta olisi 83,5 euroa/megawattitunti (€/MWh). Tuulivoimarakentamisen nopean liikkeellelähdön takaamiseksi tavoitehinta olisi tuulivoimasähkölle kolmena ensimmäisenä vuotena 105 €/MWh. Jos kyse on sähkön ja lämmön tehokkaasta yhteistuotannosta, biokaasuvoimalassa tuotetusta sähköstä maksettaisiin lisäksi 50 €/MWh:n ja puupolttoainevoimalassa tuotetusta sähköstä 20 €/MWh. Metsähakevoimaloille maksettaisiin tuotetun sähkön perusteella päästöoikeuden hinnan mukaan muuttuvaa tuotantotukea enintään 18 €/MWh.

 

Tukijärjestelmään voitaisiin hyväksyä voimalaitoksia, kunnes uusiutuvien energialähteiden lisäystä koskeva tavoite on saavutettu. Tuulivoimaloita hyväksyttäisiin mukaan, kunnes generaattoreiden yhteisteho ylittää 2 500 MVA. Biokaasua pääpolttoaineena käyttävillä biokaasuvoimaloilla tämä raja olisi 19 MVA. Puupolttoainevoimaloita järjestelmään otettaisiin mukaan, kunnes generaattorien yhteisteho ylittää 150 MVA ja voimalaitoksia on enemmän kuin 50. Metsähakevoimaloille ei ole vastaavaa rajoitusta.

 

Vuoden 2011 talousarvioesitykseen on ehdotettu uusiutuvan energian tuotantotukea varten 55,35 miljoonan euron määrärahaa. Sen tarve on tuulivoimaloiden syöttötariffin osalta 22,6 miljoonaa euroa, biokaasuvoimaloiden osalta 2 miljoonaa euroa, puupolttoainevoimaloiden osalta 3,75 miljoonaa euroa ja metsähakevoimaloiden osalta 27 miljoonaa euroa. Syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle jäävästä tuulivoimalla, biokaasulla, metsähakkeella, vesivoimalla ja kierrätyspolttoaineella tuotetusta sähköstä maksettaisiin kiinteää sähkön tuotantotukea, joka korvaisi nykyisen sähköverolain mukaisen tuen.

 

Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on osaltaan uusiutuvien energialähteiden lisäämistä koskevan kansallisen EU-tavoitteen toteuttaminen. Syöttötariffijärjestelmällä on tarkoitus saavuttaa tuulivoimaa koskeva 6 terawattitunnin sähkön tuotannon tavoite ja pääosa politiikkatoimien kohteena olevasta metsähakkeen 25 terawattitunnin polttoainekäytön tavoitteesta. Tavoitteita täydentää puupolttoainevoimaloiden sähkön tuotannolle maksettava syöttötariffi.

 

Hallitus on arvioinut energian loppukulutuksen olevan Suomessa vuonna 2020 yhteensä 327 TWh. Tästä uusiutuvista energialähteistä saadun energian määrä tulee olla 124 TWh, jotta Suomi täyttäisi velvoitteensa nostaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuonna 2020. Uusiutuvilla tuotettua energiaa tarvitaan lisää 38 terawattitunnin verran.

 

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 010 606 2078

16.9.2010