takaisin

Valtiovarainministeriön esittämä turpeen polton vero olisi huonoa ja päällekkäistä energiapoliittista ohjausta. Puusähkön syöttötariffi ja pienpuun polttamiseen kohdistetut tuet ovat riittäviä keinoja Suomen uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamiseksi.

 
 

Uusiutuvan energian tuotannon edistämiseksi hallitus päätti keväällä tukea puun energiakäyttöä merkittävästi. Tuolloin hylättiin turveveron käyttäminen puupolttoaineiden kilpailukykyä parantavana ohjauskeinona ja tuki päätettiin suunnata sähkön tuotantoon, eli päädyttiin syöttötariffeihin sekä pienpuun energiakäyttöä edistäviin toimenpiteisiin.

Metsäteollisuus on suurena turpeen käyttäjänä investoinut merkittävästi tehokkaisiin voimalaitoksiin, joissa turve on puun ohella merkittävä kotimainen polttoaine. Turpeen vero nostaisi tehtaiden suoria polttoainekustannuksia noin 6 miljoonaa euroa vuodessa. Epäsuorat vaikutukset voivat olla moninkertaiset.

Turvevero nostaa raaka-aineeksi soveltuvan puun hintaa, koska vero tekee puun polttamisen kannattavammaksi kuin turpeen energiakäytön. Esitys turpeen 3,9 € / MWh verosta lämmöntuotannossa ohjaa pahimmillaan 4 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta polttoon ja nostaa erityisesti kuitupuun hintaa. Jalostuskelpoisen puun jatkojalostaminen on koko kansantalouden kannalta huomattavasti kannattavampi ratkaisu kuin sen polttaminen energiaksi.

Ohjauskeinojen vaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuutena

Energian tuottajille suunnatut erilaiset tuet yhdessä päästökaupan kanssa voivat johtaa hallitsemattomiin tuloksiin. Vaarana on, että tukien yhteisvaikutuksen seurauksena puumarkkinat vääristyvät rajusti ja metsäteollisuuden hinnaltaan kilpailukyisen puun saanti vaikeutuu. Tämän seurauksena koko Suomen uusiutuvan energian tuotanto vaarantuu, mikä on täysin päinvastainen tulos kuin verouudistuksen alkuperäinen tavoite. Pahimmillaan uusiutuvan energian tukien tarve kasvaa ja metsäteollisuudesta saatavien verotulojen määrä vähenee.

Lisätietoja

Stefan Sundman, energia- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6611, 040 535 0501

Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, Metsäteollisuus ry, 09 132 6667, 040 820 9763

9.8.2010