takaisin

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää tällä viikolla biokaasulaitosten investointiavustuksen haun yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille. Avustukseen on vuonna 2010 varattu viisi miljoonaa euroa, josta pääosa on tarkoitus myöntää nyt alkaneessa haussa.

Avustuksen tavoitteena on edistää biomassan käyttöä energian tuotannossa. Erityisesti biokaasulaitosten rakentamista halutaan edistää alueilla, joilla on paljon kotieläimiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Etusijalle asetetaan hankkeet, jotka

• käyttävät pääosin raaka-aineena maataloudesta (lanta, kasviperäinen biomassa) tai kalataloudesta peräisin olevaa raaka-ainetta

• käynnistyvät nopeasti avustuksen myöntämisen jälkeen, ja

• eivät pääse mukaan sähkön syöttötariffijärjestelmään.

Saman määrärahan puitteissa avustusta voidaan myöntää myös biokaasulaitoksille, jotka voivat kuulua syöttötariffijärjestelmän piiriin, mutta eivät liity mukaan järjestelmään. Haussa otetaan vastaan myös vuoden 2011 määrärahaan kohdistuvia hakemuksia. Avustuksia voidaan myöntää, jos vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyy vastaava määrärahaesitys, ja eduskunta hyväksyy sen.

Avustusta investointihankkeeseen on haettava ennen käyttöomaisuuden hankkimista tai avustuksella rahoitettavan rakentamistyön aloittamista. Työn aloittamiseksi katsotaan myös lopullisen ja sitovan hankinta- ja urakkasopimuksen tekeminen.

Yhteenlaskettu julkisen avustuksen osuus ei saa ylittää 45 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen osuutta voidaan korottaa keskisuurille yrityksille 10 prosenttia ja pienille yrityksille 20 prosenttia. Keskisuuressa yrityksessä on

alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Pienessä yrityksessä on alle 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa.

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset kustannukset, joita aiheutuu kapasiteetiltaan vastaavan perinteisen energiantuotantolaitoksen kustannuksiin verrattuna.

Hakemus on toimitettava 30.6.2010 klo 16.15 mennessä maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon osoitteeseen MMM/PL 30, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen tulee liittää viittaus ”Dnro 1459/39/2010 Biokaasuinvestointi”. Hakemus tulee vireille, kun se on saapunut ministeriöön.

Hakulomake ja -ohje löytyvät tämän viikon loppuun mennessä osoitteesta http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/maataloustuotanto/bioenergia/investointiavustus.html ja niitä voi pyytää myös maa- ja metsätalousministeriön lähettämöstä p. 09 160 53397.

Biokaasulaitosten investointiavustuksen ei koske yksittäisiä maatiloja. Muista investointituista biokaasulaitoksille mukaan lukien yksittäisten maatilojen tuet on saatavissa tietoa ja hakuohjeita paikallisista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä osoitteesta http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus.html

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, p. 09 160 52911, 040 861 7793

26.5.2010