takaisin

Keski-Suomen biomassavarojen, etenkin metsävarojen, käyttö kasvaa koko ajan. Perinteisen puunjalostusteollisuuden lisäksi biomassavaroja hyödyntävät merkittävästi energia- ja kemianteollisuus. Pelloilla tuotetaan myös biomassaa, joka jalostetaan pääasiassa ruoaksi ja rehuksi. Myös bioperäisten jätteiden ja erilaisten sivutuotteiden hyötykäyttöä voitaisiin lisätä.
Keski-Suomessa on runsaasti biomassavarojen hyödyntämiseen liittyvää osaamista, liiketoimintaa ja tutkimusympäristöjä. Toistaiseksi kehittämistyön painopiste on ollut tuotantoketjun taloudellisen kannattavuuden kehittämisessä kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen ja teknologioiden kehittämisen sijaan.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman, joulukuun alussa käynnistyneen BIOCLUS-hankkeen tavoitteena on varmistaa biomassavarojen järkevä ja kestävä käyttö. Hanke on kansainvälinen. Keski-Suomen lisäksi mukana ovat Slovakia ja maakunnat Espanjasta, Kreikasta sekä Puolasta. JAMKin lisäksi hanketta toteuttavat mm. VTT, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen liitto, Benet Oy ja Jyväskylä Innovation Oy, joka suunnitteli hankkeen yhteistyössä Jykes Oy:n kanssa.
Hankkeen alkumetreillä biomassatoimijat tekevät alueellisen ja kansainvälisen tutkimussuunnitelman ja siihen pohjautuvan toimintasuunnitelman yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
"Konkreettisia tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä on nähtävissä jo vuoden-parin kuluttua: BIOCLUS synnyttää biomassavarojen kestävää käyttöä edistäviä hankkeita ja järjestää tilaisuuksia, jossa levitetään hyviä toimintatapoja ja edistetään niiden käyttöönottoa", hankkeen projektipäällikkö Kirsi Knuuttila kuvailee. "Erilaisten biomassojen kestävä ja optimaalinen käyttö voi lisätä merkittävästi liiketoimintaa maakunnassa ja luoda pohjaa uusille ideoille."
Ajatuksena on myös hyödyntää entistä joustavammin ja tehokkaammin tutkimusympäristöjä. Hanke edistää esimerkiksi JAMKin Bioenergiakeskuksen kattilatestausympäristön käyttöä.
BIOCLUSissa verkostoidutaan vahvasti. Mukana on laaja joukko mm. metsä-, bioenergia-, ympäristö-, maatalouden ja innovaatiotoiminnan ammattilaisia ja viranomaistahoja. Globaali verkostoituminen on ehdoton edellytys kansainvälisten markkinoiden aukeamiselle. Oppia haetaan muiden maiden innovaatiokäytänteistä. Asiantuntijavaihdot tarjoavat mahdollisuuden ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Vaihtoja toteutetaan viranomais-, tutkimus- ja yritystoimijoiden kesken alueen sisäisesti ja yhteistyöalueiden kanssa.
"Esimerkiksi JAMKin asiantuntija voi tutustua toisen eurooppalaisen yhteistyöalueen kehittämistyöhön tai tutkimuslaitoksen toimintaan ja näin kehittää omaa osaamistaan", Knuuttila toteaa.
Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 3 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa hyödynnetään Keski-Suomessa. Hankkeen rahoittaa Regions of Knowledge -ohjelma, joka on osa Euroopan Unionin seitsemättä puiteohjelmaa.
Lisätietoja:
Kirsi Knuuttila, projektipäällikkö, 040 776 8880, etunimi.sukunimi@jamk.fi, BIOCLUS-hanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Pekka Äänismaa, projektipäällikkö, 0400 279 057, etunimi.sukunimi@jamk.fi, bioenergian osaamiskeskittymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

1.1.2010