takaisin

Vasta valmistuneen Tuuliatlaksen mukaan Suomen parhaat tuuliolot löytyvät Ahvenanmereltä ja Suomenlahdelta. Myös sisämaassa on runsaasti hyviä tuuliolosuhteita, kun mennään korkeuksille 100–150 metriä ja siitä ylöspäin. Nykyisten tuulivoimaloiden tuotantokorkeuksilla suurimmat tuulennopeudet mitataan talvikuukausina.

 

Tuuliatlas on tietokanta, johon on tuotettu tietoa tuuliolosuhteista, kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja turbulenttisuudesta sekä tuulivoimalalla tuotettavan sähköenergian määrästä. Tietokannassa on mukana suuri määrä tietoja, joiden avulla voidaan selvittää paikkakohtaiset tuuliolosuhteet hyvinkin monipuolisesti. Karttaliittymän kautta tuulitietoja voidaan tarkastella yhdessä paikkatietojen ja muiden maantieteellisten muuttujien kanssa. Tietokannan keskeisiä käyttäjiä ovat kaavoittajat ja tuulivoiman tuottajat.

 

Tuuliatlaksessa on kartoitettu Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä. Viimeisten 20 vuoden ajalta on mallinnettu edustava otos tuuliolosuhteista. Mallinnusta varten valittiin 72 kuukautta vuosilta 1989–2007. Tuulisuustiedot on mallinnettu 50 metrin korkeudelta 400 metrin korkeuteen, yhteensä yli miljoonasta pisteestä. Tulokset esitetään kuukausikeskiarvoina, jotka on laskettu kolmen tunnin välein mallinnetuista tuulitiedoista. Näin saadaan selville myös vuorokauden aikainen tuulisuuden vaihtelu. Tulokset ilmoitetaan 2,5 x 2,5 neliökilometrin karttaruuduissa. Rannikoilla ja muilla tuulisilla alueilla mallinnus on tehty vieläkin tarkemmalla 250 x 250 neliömetrin tarkkuudella. Tarkemman mallinnuksen tulokset julkaistaan myöhemmin.

 

Tuuliatlaksen valmistuminen tukee hallituksen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteita, joiden mukaan tuulivoiman tuotannon pitäisi vuonna 2020 olla 20-kertainen nykytasoon verrattuna.

Edistämistoimia ollaan tehostamassa ottamalla käyttöön syöttötariffijärjestelmä, jolla tuulivoiman tuottajille taataan takuuhinta. Tuuliatlaksen tuottamat tuulisuustiedot ovat tärkeitä, jotta rakentaminen voidaan suunnata mahdollisimman edullisille alueille. Tuuliolosuhteiden tarkempi kartoitus mahdollistaa tuulivoimarakentamisen kaavoituksen käynnistämisen laaja-alaisesti myös sisämaassa.

 

Tuuliatlas avataan käyttöön 25.11. klo 17.00, ja sen tiedot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä www.tuuliatlas.fi [http://www.tuuliatlas.fi/] -sivuston kautta. Sivusto sisältää tietoa mallinnuksesta, tuulen ominaisuuksista ja Suomen tuulisuudesta sekä suoran linkin Tuuliatlas-karttaliittymään. Tietoaineistoon sisältyy katsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomen tuuliolosuhteisiin.

 

Tuuliatlastyön on toteuttanut Ilmatieteenlaitos työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana. Työtä on koordinoinut Motiva Oy.

 

Lisätiedot

neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, TEM, puh. 010 606 4812 kehittämispäällikkö Bengt Tammelin, Ilmatieteen laitos, puh. (09) 1929 4160 asiantuntija Olli Laitinen, Motiva, puh. 0424 281 238

 

Tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2471&89519_m=97403

 

24.11.2009