takaisin

Metsäteollisuuden vähenevä bioenergian tuotanto sekä uusiutuvan energian käyttövelvoitteiden mukainen lisäys on kyettävä uudessa tilanteessa kattamaan muualla kuin metsäteollisuudessa. Tämä avaa kotimarkkinoilla toimiville bioenergia-alan pk-yrityksille uusia markkinoita ja kasvumahdollisuuksia. Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun bioenergia-alan toimialaraportissa, joka julkaistiin 12.11.2009 asiantuntijaseminaarissa Joensuussa.

 

Metsäteollisuuden tuotannon nopea kasvu lisäsi 12 viime vuoden aikana uu­siutuvien energioiden käyttöä. Metsäteollisuuden tuotanto on kuitenkin supistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 20 prosenttia. EU:n Suomelle antamien velvoitteiden mukaisesti uusiutuvien energialähteiden osuus tulee olla 38 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Osuus oli vuonna 2007 noin 28,5 %.

 

Raportin mukaan kasvumahdollisuuksia on ensisijassa puubiomassaa hyödyntävien lämpöyrittäjyys-, energiapuu- ja hakeyritysryhmien aloilla. Tulevaisuuden tavoitteiden täyttäminen edellyttää merkittävää panostusta puubiomassan ohella myös muihin raaka-aineisiin. Etanolin tuotanto on viljakaupan ylituotantotilanteessa varteenotettava vaihtoehto, ja tuontivalkuaisrehua korvaavana kannattavaan toimintaankin on edellytykset.  Haasteena ovat kuitenkin uusiutuvan energiadirektiivin kestävyyskriteerit.

 

Vuonna 2008 bioenergiatoimialaan kuuluvan pk-yritysryhmän tuotannon bruttoarvo oli 769 miljoonaa euroa ja jalostusarvo 210 miljoonaa. Bioenergia-alan toimintaa harjoitettiin 800 toimipaikassa, jotka työllistivät 3 882 henkilöä. Yrityksistä 89 % oli alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Näiden mikroyritysten osuus alan liikevaihdosta oli 30 % ja työpaikoista 36 %.

 

Laajempi näkökulma uusiutuvaan energiaan

 

– Kansallinen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia perustuu pitkälti taloudellisten tekijöiden huomioon ottamiseen. Biokaasuteknologia ympäristö- ja jätehuoltoasioiden ratkaisemisen tulisi näkyvä merkittävimmin hallinnonalojen yhteistyössä, toteaa toimialaraportin koostanut toimialapäällikkö Markku Alm.

 

– Strategian linjausten pohjalta alkanut toimenpiteiden tukemisen suunnittelu on kietoutunut liikaa taloudellisista perusteista johtuvien energiantuotannon vaihtoehtoihin. Näkökulman tulisi olla laajempi, kattaen myös jätehuollon ratkaisut sekä muutoin vaikeasti hyödynnettävien raaka-aineiden energiakäytön, arvioi Alm.

 

Teknologia monin osin kehittymätöntä

 

Suomessa biokaasun ja biodieselin hajautettu tuotanto sekä peltobiomassojen hyödyntäminen ovat vasta kehittely­vaiheessa. Yksi tulevaisuuden haasteista onkin teknolo­gian kehittäminen siten, että raaka-aineet saadaan hyödynnettyä entistä tehokkaammin. Huomiota tulisi kiinnittää etenkin yhdyskuntien, kotitalouksien sekä teollisuustuotannon sivu- ja jätejakeiden energian hyödyntämiseksi tarvittavaan teknologiaan. Lisäksi luon­nossa on suuri bioenergiapotentiaali, mutta ympäristön kestävä käyttö asettaa tietyt rajat sen hyödyntämiselle.

 

Bioenergia-ala on osa maa- ja metsätaloutta, metsäteollisuutta sekä energia- ja ympäristöteknologia-alan teollisuutta. Vaikka alan taloudellinen kilpailukyky ei vielä ole yhtä hyvä kuin useilla muilla energiamuodoilla, bioenergiasektori voi tulevaisuudessa mahdollistaa monien tuhansien uusien työ­paikkojen syntymisen. Alan tuotan­tolaitokset ovat sijoittuneet eripuolille maata ja tarjoavat merkittävästi toimeentuloa myös kasvukes­kusten ulkopuolelle.

 

TEM ja TE-keskukset julkistavat yhteistyössä MMM:n, Finpron ja MEK:n kanssa vuosittain toimi­alaraportteja yritysten suhdannetilanteesta ja toimialojen kehittämismahdollisuuksista. Raportit ovat maksutta saatavilla osoitteessa: www.toimialaraportit.fi

Bioenergia-alan toimialaraportti (pdf) (2.8 MB)


Lisätiedot

toimialapäällikkö Markku Alm, Varsinais-Suomen TE-keskus, puh. 040 086 4945

neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

tiedottaja Minna-Liisa Nurmilaakso, TEM, puh. 050 396 0200

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 010 606 4819 (ilmasto- ja energiastrategia)

12.11.2009