takaisin

Keski-Suomen ympäristökeskus antoi 25.9.2009 ympäristöluvan FA Forest Oy:n 
Viitasaaren tuotantolaitokselle. Tuotantolaitos hyödyntää
energiantuotantolaitosten puun ja kuoren sekä turpeen poltosta syntyvää
tuhkaa ja yhdyskuntajätevesilietettä tuhkapitoisten lannoitteiden
valmistamisessa. Toiminta sijoittuu Viitasaaren kaupunkiin,
Mustasuon teollisuusalueelle.

Tuotannon perusta on energiantuotannossa syntyvä hyödyntämätön tuhka.
Tuotantolaitos parantaa tuhkan ominaisuuksia mm. rakeistamalla sen oikeaan
karkeuteen ja tarvittaessa lisäämällä hivenravinteita. Laitoksen
lopputuotteena syntyy rakeistettua tuhkaa metsien ja viheralueiden
ravinnetalouden hoitoon. Viitasaaren tuotantolaitoksen tuotantokapasiteetti
on noin 30 tn/h. Lupahakemuksen mukainen vuotuinen tuotantomäärä on 50 000
tn kuiva-aineena mitattuna.

Luvassa on annettu määräyksiä mm. raaka-aineiden vastaanotosta,
käsittelystä ja tuotteiden varastoinnista, mahdollisten pölypäästöjen
estämisestä, vastaanotettavien tuhka- ja liete-erien laadunvalvonnasta ja
sen kehittämisestä ja toiminnan tarkkailusta yleensä. Laitoksen toimintaa
valvoo myös Elintarviketurvallisuusvirasto. Päätöksen lupamääräyksille on
asetettu tarkistamisaika ja hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee
jättää lupaviranomaiselle 31.12.2018 mennessä, mikäli laitoksen
toiminnassa ei tapahdu olennaista muutosta ennen sitä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Hennamaarit Korhonen p. 040-569 3618


2.10.2009