takaisin


Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen ovat ympäristöministeriön hallinnonalan keskeiset tavoitteet. Tavoitteisiin pyritään etenkin parantamalla rakennusten energiatehokkuutta ja eheyttämällä yhdyskuntarakennetta. Talonrakentamisen ja energiataloudellisten korjausten tukeminen turvaa myös rakennusalan työllisyyttä.

Ympäristöministeriön ehdotukset vuoden 2010 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalleen ovat yhteensä 313,0 miljoonaa euroa. Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin ehdotetaan 98,2 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen ehdotetaan 135,5 miljoonaa.

Hallinnonalan toimintamenoihin ehdotetaan 79,3 miljoonaa euroa, mikä on vain hieman yli puolet kuluvan vuoden toimintamenoista. Väheneminen johtuu siitä, että alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot siirtyvät 1.1.2010 osaksi valtion uutta aluehallintoa. Samalla virastojen toimintamenomäärärahat, noin 75 miljoonaa euroa, siirtyvät työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonaloille.

Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän noin 425 miljoonaa euroa asuntolainojen, asuntotoimen korkotukien ja avustusten sekä rahaston lainojen korkojen ja kuoletusten maksamiseen. Valtion asuntorahastosta ehdotetaan siirrettäväksi talousarvioon 229 miljoonaa euroa.

METSO-ohjelma vauhtiin

Valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen ehdotetaan 39,5 miljoonaa euroa. Pääosa määrärahasta eli 25,2 miljoonaa euroa suunnataan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) 2008–2016, jota toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Luonnonsuojelualueiden hoitoa ja kunnossapitoa varten ympäristöministeriö ehdottaa Metsähallitukselle 25,4 miljoonaa euroa. Rahoitusta käytetään METSO-ohjelman toteutukseen, suojelualueiden hoitoon sekä kansallispuistojen palveluvarustuksen ja opastuksen kehittämiseen.

Ympäristöministeriö ehdottaa myös, että saimaannorpan suojelun turvaamiseksi tehtävät korvaukset verkkokalastuksen määräaikaisesta rajoittamisesta siirretään maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

Tutkimusyhteistyö tiivistyy

Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää yhdessä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimuslaitosten kanssa Luonnonvara - ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää. Tavoitteena on lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, parantaa tuottavuutta ja vahvistaa suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä kilpailukykyä ja rahoitusta.

SYKE:n tehtävien hoidon alueellistamista nykyisiin alueellisiin toimipaikkoihin jatketaan ensi vuonna. Tavoitteena on siirtää vuoteen 2015 mennessä yhteensä sata henkilötyövuotta.

Siirtoviemärit työllistävät

Ympäristötöihin ehdotetaan 12,5 miljoonaa euroa. Ympäristötöinä rakennetaan muun muassa siirtoviemäreitä ja yhdysvesijohtoja sekä kunnostetaan pilaantuneita maita ja vesistöjä. Nopeasti käynnistettävät hankkeet työllistävät etenkin maa- ja vesirakennusalaa. Ehdotukseen sisältyy kaksi kokonaan uutta siirtoviemärihanketta: Kuivanto–Artjärvi ja Maksamaa–Vöyri.

Rakennusalalle työtä asuntorakentamisella

Talousarvioehdotuksessa on varauduttu siihen, että valtion asuntorahastosta tuetaan noin 10 000 uuden korkotukiasunnon rakentamista. Suurin osa tuotannosta kohdistuu suurimpiin kasvukeskuksiin. Rakennusalan työllisyyden tukemiseksi jatketaan vielä vuonna 2010 yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolisten, niin sanotun välimallin mukaisten korkotukilainojen myöntämistä vuokra-asuntojen rakentamiseen. Näiden osalta on varauduttu 4 000 asunnon rakentamiseen. Omistusasuntojen korkotukilainoja myönnetään edelleen sellaisten omakotitalojen rakentamiseen, joiden energiankulutus on matala.

Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen vauhdittamiseksi ja alan työllisyyden parantamiseksi tarkoitettujen käynnistysavustusten myöntämistä jatketaan vuonna 2010.  Valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa käynnistysavustus on 15 000 euroa ja muissa kunnissa 10 000 euroa asuntoa kohden.

Kaavoitustavoitteiden saavuttamista tuetaan uudistettavilla kunnallistekniikka-avustuksilla, joihin varataan vuosittain 10 miljoonaa euroa vuosina 2010–2012. Avustukset, joiden suurus on 30 prosenttia, sidotaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen, kuntien välisen yhteistyön edistämiseen ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen. Avustus kohdistuu kasvukeskuksiin painopisteenä Helsingin seutu.

Huomio rakennusten energiatehokkuuteen

Uudisrakentamisen rakennusmääräykset tiukentavat vuoden 2010 alusta noin 30 prosenttia nykyisiä energiavaatimuksia. Korjaus- ja energia-avustuksiin ehdotetaan varattavaksi yhteensä 59,7 miljoonaa euroa. Summasta ehdotetaan kohdennettavaksi 12 miljoonaa euroa rakennusten energiankäytön vähentämiseen.

Vuonna 2009 käyttöönotettujen suhdanneluonteisten korjausavustusten maksatukseen varaudutaan vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa 68 miljoonalla eurolla. Avustusten suuren kysynnän ja rakennusalan huonona jatkuvan työllisyyden johdosta jouduttaneen harkitsemaan näiden suhdanneluonteisten toimenpiteiden mahdollisia jatkotoimia, jotka kohdentuisivat aiempaa enemmän asuntojen energiakorjauksiin.

Kosteuden ja homeen rakennuksissa aiheuttamien ongelmien torjumiseksi jatketaan Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmaa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Toimintaohjelman koordinointiin, tiedonhankintaan, viestintään ja koulutukseen ehdotetaan 0,9 miljoonaa euroa.

Erityisryhmien asumisen tukemista jatketaan

Erityisryhmien asuntojen tarvetta lisää heikkokuntoisten vanhusten määrän nopea kasvu ja erityisryhmien vähenevät laitospaikat. Erityisryhmien asuntojen investointiavustuksiin ehdotetaan käytettäväksi 110 miljoonaa euroa, ja avustukset kohdennetaan ensisijaisesti heikoimpien ryhmien asuntojen tuotantoon. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalla asunnottomuus pyritään puolittamaan vuoteen 2011 mennessä.

Lähiöiden kehittäminen etenee

Asuinalueiden kilpailukyvyn parantamiseksi ja leimautumisen ehkäisemiseksi toteutetaan ympäristöministeriön koordinoimaa lähiöohjelmaa, joka tukee lähiöiden sosiaalista eheyttä. Lähiöavustuksiin osoitetaan vuosittain 3 miljoonaa euroa vuosina 2009–2011. Lähinnä suurimmille kasvukeskusalueille myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kehittää lähiöiden asuinympäristöä, edistää niiden täydennysrakentamista ja tukea sosiaalista eheyttä.

Lisätietoja: 

Talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö, puh. 040 546 1483, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

3.8.2009