takaisin

Lehden tuoreessa numerossa teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo esittelee TEM:n 
asettaman Energiatehokkuustoimikunnan 9.6.2009 valmistuneen mietinnön 
sisältöä. Toimikunta on laatinut 125 energiansäästöä ja -tehokkuutta 
parantavaa toimenpide-ehdotusta, jotka voisivat edistää Suomen tavoitetta 
pysäyttää ja kääntää laskuun energian loppukulutuksen kasvu. Mietinnön 
mukaan suurimmat säästöt saataisiin hyödyntämällä uutta 
henkilöautoteknologiaa ja tiukentamalla rakentamisen energiamääräyksiä sekä 
laitteiden energiatehokkuusvaatimuksia ja haasteellisimmilla 
energiatehokkuussopimuksilla.

Katsauksen toinen pääteema on sähköenergian mittaus ja sitä koskeva 
lainsäädäntö. Maaliskuussa 2009 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen 
vauhdittamana Suomi on siirtymässä sähköenergian mittauksessa etäluentaan. 
Asetuksen mukaan 80 % sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen tuotannon 
mittauksesta tulee perustua tuntimittaukseen ja etäluentaan vuoden 2013 
loppuun mennessä. Jokaisen jakeluverkonhaltijan tulee laatia 
energiamarkkinavirastolle suunnitelma tavoitteen saavuttamisesta. Tällä 
hetkellä sähköverkon investoinneista yli 10 % kohdistuu etäluettaviin 
mittauslaitteisiin. Vuonna 2008 etäluettavia mittauslaitteita asennettiin 
hieman yli 220 000 kappaletta. Aiheesta kirjoittavat yli-insinööri Mika 
Matikainen ja yli-insinööri Suvi Lehtinen Energiamarkkinavirastosta. 

Katsauksen muita ajankohtaisia aiheita ovat mm. EU:n energiaministerien 
kokous Brysselissä, kansainväliset ilmastoneuvottelut Bonnissa ja IAEA:n 
ministerikokous Pekingissä.

Energiakatsauksen tilastokeskuksen laatimasta osiosta ilmenee, että 
energian kokonaiskulutuksen määrä laski vuoden 2009 ensimmäisellä 
neljänneksellä 5,8 %. Sähköä käytettiin 7,4 % vähemmän kuin viime vuonna. 
Sähkön ja kivihiilen markkinahinnat ovat jatkaneet laskuaan, kun taas 
polttoaineiden hinnat ovat kääntyneet kevään aikana nousuun.

Energiakatsaus on neljästi vuodessa ilmestyvä työ- ja elinkeinoministeriön 
energiaosaston julkaisema lehti, jossa kerrotaan energia-alan 
viranomaistoiminnasta ja sen taustoista. Kirjoittajat ovat TEM:n 
energiaosaston virkamiehiä. Päätoimittajana toimii ylijohtaja Taisto 
Turunen, toimituspäällikkönä ylitarkastaja Hanne Siikavirta. Tilasto-osion 
tuottaa Tilastokeskus, ja siitä vastaa yliaktuaari Anssi Vuorio.

Energiakatsaus 2/2009 on luettavissa osoitteessa 
www.tem.fi/energiakatsaus 
[http://www.tem.fi/energiakatsaus]

Painetun version voi tilata maksutta painotalo Suomen Graafisista 
Palveluista osoitteella aineisto(at)graafisetpalvelut.

Lisätiedot

ylitarkastaja Hanne Siikavirta, puh. 010 606 4113

20.7.2009