takaisin

Vuonna 2008 kemianteollisuuden energia- ja materiaalitehokkuudessa mentiin
pienin askelin eteenpäin ja haettiin askelmerkkejä entistä parempiin
tuloksiin. Edistystä saavutettiin myös tapaturmien vähentämisessä. Nämä
tiedot ja paljon muuta on koottu Responsible Care - Vastuu Huomisesta -
ohjelman vuosiraporttiin, joka on julkaistu osoitteessa www.chemind.fi

Haasteena energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen

Kemianteollisuus on seurannut energiatehokkuuden kehitystä kahdentoista vuoden
ajan. Tänä aikana energiatehokkuusindeksi on parantunut 26 prosenttia.
Haasteita energiatehokkuuden saralla kuitenkin riittää. Kemianteollisuus onkin
toimialana sitoutunut uudistettuun kansalliseen energiatehokkuussopimukseen.
Tällä hetkellä sopimusjärjestelmän piirissä on kaikkiaan lähes 98 %
Responsible Care -ohjelmaan sitoutuneiden yritysten energiankulutuksesta.
Toimialan yritykset siis ottavat energiatehokkuuden parantamisen tosissaan.

Materiaalitehokkuuden parantaminen on yksi kehityskohteista myös
kemianteollisuudessa. Materiaalitehokkuuden kehitystä mitataan tuotantomäärään
suhteutetulla jäteindeksillä. Indeksissä on huomioitu syntyneen
loppusijoitettavan jätteen määrä. Vuoden 1996 tasosta tuotantoon suhteutettu
loppusijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt yli 30 %. Jätetilastoja
arvioitaessa ja vertailtaessa on syytä huomata, että muutokset jätteen
määritelmissä ja niiden luokittelussa sekä jätemäärien
tilastointitarkkuus vaikuttavat oleellisesti tilastoihin.

Tapaturmat vähentyneet

Myös työturvallisuudessa on saavutettu edistymistä. Työstä poissaoloon
johtaneet tapaturmat ovat vähentyneet vuodesta 1988 yli 70 prosenttia.
Vuonna 2008 tapaturmien määrä oli 12,2 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.
Parannusta vuoteen 2007 oli 9 %.

Kasvihuonekaasut tarkkailussa

Kasvihuonekaasujen päästöjä on seurattu alalla vuodesta 1999. Vuonna 2008
toimialan suorat kasvihuonekaasupäästöt olivat 6,3 miljoonaa tonnia
hiilidioksidiekvivalenteiksi laskettuna. Hiilidioksidipäästöjen osuus
tästä oli 4,7 miljoonaa tonnia. Noin 65 % kasvihuonekaasupäästöistä oli
prosessiperäisiä ja loput olivat peräisin omasta energiantuotannosta.
Kasvihuonekaasujen päästöjä seurataan tuotantoon suhteutetulla ilmapäästö-
indeksillä, joka osoittaa noin 10 % parannusta päästöissä vuoteen 1999
verrattuna.

Toimiala pyrkii myös arvioimaan energiankulutuksen myötä syntyviä epäsuoria
kasvihuonekaasupäästöjään. Niiden laskettiin vuonna 2008 olleen noin
1,6 miljoonaan tonnia hiilidioksidiekvivalenteiksi laskettuna.

Mittavia tuloksia vesi- ja ilmapäästöissä

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön tuloksena ovat etenkin
kemianteollisuuden vesi- ja ilmapäästöt vähentyneet merkittävästi.
Tämä käy ilmi tuotantoon suhteutetuista vesi- ja ilmapäästöindekseistä.

Indeksien mukaan happamoittavat ilmapäästöt ovat vähentyneet yli 80 prosenttia
vuodesta 1988. Samana ajanjaksona ovat orgaanisten yhdisteiden päästöt ilmaan
pienentyneet lähes 80 prosenttia. Vesipäästöjä kuvaavien indeksien kehitys on
ollut vastaavaa. Potentiaalisesti ekotoksisten aineiden päästöt ovat
vähentyneet noin 80 prosenttia vuodesta 1988. Rehevöittäviä
vesipäästöjä on saatu pienennettyä yli 50 prosenttia.

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyöhön panostetaan

Tulokset eivät synny ilmaiseksi. Kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja
turvallisuustyöhön kohdistuvat investoinnit vuonna 2008 olivat yhteensä 85
miljoonaa euroa. Näiden toimintojen käyttökustannukset olivat 109 miljoonaa
euroa vuonna 2008. Kemianteollisuuden ympäristönsuojelun toimintamenot ovat
toiseksi suurimmat heti metsäteollisuuden jälkeen.

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön etenemistä seurataan ja raportoidaan
vuosittain osana kemianteollisuuden kansainvälistä Responsible Care -ohjelmaa.
Suomessa Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan on sitoutunut 107
yritystä kemianteollisuuden eri aloilta. Näissä yrityksissä työskentelee yli
22 000 henkilöä. Vuoden 2008 tiedot sisältävä raportti julkaistiin 20.4.2009.
Tiedot kattavat yli 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta Suomessa.

Lisätietoja:

Kemianteollisuus ry
Johtaja Aimo Kastinen, puh. 09 1728 4320 tai 0400 604 348.
Osastopäällikkö Sami Nikander, puh. 09 1728 4258 tai 040 567 4413.

Tarkemmat tiedot ohjelman tuloksista löytyvät osoitteesta
www.chemind.fi - osuus Ala numeroin

20.4.2009