takaisin

Tulevaisuuden monipolttoainekattilan tutkimus- ja tuotekehitysympäristö
Saarijärvelle

Biopolttoaineiden käyttö on merkittävässä kasvussa maailmanlaajuisesti,
ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää.
Biopolttoainevalikoiman laajentuminen tuo tarpeen kehittää
polttotekniikoita edelleen uusille polttoaineille soveltuviksi.

VTT luo yhteistyökumppaneineen valmiudet tulevaisuuden
monipolttoainekattilan tutkimus- ja tuotekehitysympäristölle, joka
mahdollistaa uusien biopolttoaineiden - energiakasvien ja peltobiomassan -
käyttöön liittyvien ratkaisujen kehittämisen. Tutkimusympäristö valmistuu
Saarijärvelle rakennettavan lämpölaitoksen yhteyteen kevään 2009 aikana.
Vastaavaa tutkimusympäristöä ei ole aiemmin toteutettu kaupallisen
laitoksen yhteyteen. Se täydentää VTT:n leijupolton koetoimintavalmiuksia
ja parantaa Saarijärven kaukolämpölaitoksen
polttoainejoustavuutta. Polttoainevalikoima laajenee tulevaisuudessa
voimakkaasti. Usein nämä uudet biopolttoaineet ovat kuitenkin sekä
tuotantomenetelmiltään että ennen kaikkea polttoteknisiltä
ominaisuuksiltaan tavallisimpia polttoaineita haasteellisempia.

"Tulevaisuuden monipolttoainekattila" -tutkimusympäristö tarjoaa maassamme
ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ratkaisuja koko biopolttoaineketjun
alueella aina polttoaineen tuotannosta polttoaineen käsittelyyn ja itse
polttoprosessiin. Tutkimusympäristö koostuu lisäpolttoainesiilosta
painonpunnitusjärjestelmineen, taajuusmuuttujakäytöllä säädettävästä
hihnakuljetinosasta, johon voidaan asentaa erilaisia online-
mittauslaitteita esimerkiksi epäpuhtauksille, tulipesän lämpötila- ja
kaasuprofiilien mittausyhteistä, lämmönsiirron mittalaitteista sekä
mittaustiedon online-seurantamahdollisuudesta VTT:n toimipisteestä.
Tutkimusympäristö tarjoaa lisäksi muita valmiuksia, kuten koko
biopolttoaineiden tuotantoketjujen analysoinnin ja uusien konseptien
demonstroinnin sekä koulutusmahdollisuuksia suomalaisten
laitetoimittajien kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Hankkeessa luotavien tutkimus- ja kehitysvalmiuksien kautta VTT
yhteistyökumppaneineen haluaa kehittää toimialaa kaikkien bioenergiaketjun
toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Saarijärven
Kaukolämpö Oy, kattilatoimittajana Putkimaa Oy, Jyväskylän yliopisto ja
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä
kansallista ja eurooppalaista tutkimusyhteistyötä yliopistojen,
laitetoimittajien ja energiayhtiöiden kanssa ja näin edistää suomalaisten
laitetoimittajien kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

VTT:llä on jo aiemmin ollut käytössään pilot-kokoluokan tutkimusvalmiudet
sekä leijupolton että arinapolton tutkimusalueilla. Uusi tutkimusympäristö
täydentää merkittävästi VTT:llä olemassa olevaa tutkimusinfraa ja tarjoaa
ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia ja kehittää monipolttoaineteknologiaa
kaupallisen laitoksen yhteydessä. "Tulevaisuuden monipolttoainekattila" -
tutkimuskokonaisuuden teknologisina tavoitteina on mm. kaupallistaa
teknologiaa polttoaineen massa- ja energiavirran hallintaan ja
mittaamiseen, polttoaineen tuhkankäyttäytymisen seurantaan ja laitosten
käyttötalouskustannusten reaaliaikaiseen analysointiin. Näillä
toimenpiteillä voidaan saavuttaa matalammat päästöt, parempi
sähköntuotannon hyötysuhde sekä parantaa biopolttoaineiden käytön
kilpailukykyä.

Hanke toteutetaan pääasiassa vuoden 2008 aikana, jolloin myös valmistellaan
tutkimusympäristöä hyödyntäviä kehityshankkeita yhteistyökumppaneiden
kanssa. Tutkimusvalmiuksien luomiseen on myönnetty EU:n aluekehitysrahaa
sekä rahoitusta kunnilta ja yksityisiltä yhteensä 414 000 euroa.
Tavoitteena on 3 milj. euron tutkimushankekannan saavuttaminen
seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja:

VTT
Teknologiapäällikkö Jouni Hämäläinen
Puh. 020 722 2529
jouni.hamalainen@vtt.fi

Asiakaspäällikkö Markku Orjala
Puh. 020 722 2534
markku.orjala@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

www.vtt.fi

6.11.2008