takaisin

Asukkaiden käyttötottumusten muutos mahdollistaa suuremmat säästöt kuin energiamääräysten kiristäminen rakentamisessa.

Ympäristöministeriön tavoite tiukentaa 30 – 40 % energiamääräyksiä uudisrakentamisessa vuoteen 2010 mennessä on ylimitoitettu eikä tuo toivottua lopputulosta ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintään”, sanoo Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila.

”Uudisrakentamisen vuosittainen osuus on kuitenkin vain yksi prosentti rakennuskannasta, mikä vaikuttaa hyvin vähän ja hitaasti ympäristöön. Merkittävää energiansäästö saadaan aikaan jo olemassa olevien rakennusten oikealla käytöllä.”

Junttila pitää nykyisiä määräyksiä pääosin hyvinä ja riittävinä, kunhan rakennusten käyttäjät saadaan muuttamaan energiankäyttötottumuksiaan. Omakotitalojen ja asuinhuoneistojen omakustannusvastuuta energiankulutuksesta tulisi edistää myös julkisin varoin. Kuluttajan kukkarossa uuden tekniikan käyttöönotto tulee näkymään pienempinä energialaskuina.  

RKL:n näkemyksen mukaan jo nykyisiin määräyksiin perustuen on laadukkaasti ja huolellisesti rakennettaessa mahdollista saavuttaa energiataloudellinen lopputulos. Esimerkiksi, rakenteiden ilmanpitävyyden varmistamisella on suuri merkitys rakennettavan kohteen todelliseen tulevaan energiankulutukseen.   

”Passiivitalot toki ovat asia erikseen, ja valtiovallan tulisikin edistää rakennuttajien valintaa niiden rakentamiseksi tukitoimin, siis porkkanaa kepin ja tiukennettavien määräysten sijasta!  Sen sijaan tulevaisuuden ns. nollaenergiatalojen rakentaminen ei ole realistisia Suomen olosuhteissa.
On oltava mahdollista jättää talo tyhjilleen talvellakin vaikkapa kuukaudeksi esim. lomamatkan vuoksi, jolloin käytettävissä on oltava lämmitysjärjes-telmä. Ei ole järkevää investoida molempiin; lämmöneristämiseen ikään kuin lämmitysjärjestelmää ei lainkaan tarvittaisi ja toisaalta varalämmitysjärjes-telmään”, Ahti Junttila sanoo.

 

Huoneistokohtaiseen mittaukseen

RKL:n näkemyksiä puoltaa myös Tampereen teknisen yliopiston professori Ralf Lindberg, joka on todennut olemassa olevan rakennuskannan olevan avain todellisen ilmastonmuutoksen hillintään.

Huoneistokohtaisella vedenmittauksella voidaan kulutusta laskea tutkimusten mukaan noin 30 % ja lämpömittauksella säästetään energiaa
5 % jokaista yhden lämpöasteen laskua kohden. Lisää säästöä saadaan, kun huoneistoon asennetaan ”kotona-poissa” –kytkin, jolla voidaan sulkea tarpeettomat sähkölaitteet ja ylläpitää tarpeenmukaista ilmanvaihtoa. Asunnon käyttäjien, myös vuokralla asuvien, tulisi vastata omasta kulutuksestaan.

”Tarpeenmukainen ja oikea-aikainen energian käyttö rakennuksissa tarvitsee luonnollisesti tekniikkaa, jota on jo saatavissa. Vastaavaa tekniikkaa on jo toteutettu autoissa: toimintojen keskitetty ajastus ja etäkäyttö, automaatti-ilmastointi asetusarvoilla, keskuslukitus, valojen automaattinen hämäräsäätö, lämpötila-, liukkaus- ja tuulen nopeusmittari jne,” Junttila toteaa.

 

Uudet määräykset nostavat rakennuskustannuksia

Ministeriön suunnittelemat määräykset nostaisivat myös rakennuskustan-nuksia rakennustyypistä riippuen arvioiden mukaan jopa kuusi prosentti-yksikköä. Myös eristeteollisuuden valmistusprosessien ja kuljetusten energiankulutus tulee ottaa huomioon, sillä nämä syövät suurimman osan mahdollisesti saatavista energiasäästöistä. Toisaalta lisäeristäminen kasvattaa jäähdytystarvetta ja siten lisää osaltaan energian kulutusta.

Uudet ehdotetut määräykset asettavat rakennusten käyttäjien lisäksi mittavat haasteet myös rakennusalan ammattilaisille.  Pelkkä energia-tehokkuuden tai kustannustehokkuuden toteuttaminen suunnittelussa ja rakentamisessa eivät riitä, vaan erityisesti on varmistettava, että rakenteet ja suunnitteluratkaisut toimivat myös kosteusteknisesti oikein.

RKL:n jäsenkunnassa on kokeneita rakennusasiantuntijoita, jotka ohjaavat omakotirakentajia ja muita neuvoja tarvitsevia rakennusten järkevään ja terveeseen rakentamiseen perustuvaan energiatalouteen
(ks. www.rkl.fi >Asiantuntijapalvelut).

Uusien rakentamismääräysten lukuarvojen muutos on tulossa voimaan vuoden 2010 alusta ja seuraavat tiukennukset on tarkoitus toteuttaa vuonna 2012.22.11.2008