takaisin

Tarve matalaenergiarakentamiseen on erittäin suuri, mutta käytännön työkaluja ja ohjeita alan ammattilaisille ja rakennuttajille on erittäin vähän. Tilanteen korjaamiseksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL valmistelee uutta ohjetta: Matalaenergiarakennukset. Asuinrakennukset - suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Ohje tulee olemaan kokonaisvaltainen matalaenergiarakennuksen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpito-ohje, jossa kuvataan mistä osista matalaenergiarakentaminen koostuu ja mitkä ovat eri ratkaisujen vaikutukset kokonaisenergiankulutukseen. Ohje soveltuu kaikkien rakennushankkeen osapuolten käyttöön.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen keino ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä pelkästään rakennusten lämmityksestä aiheutuu yli 30 % Suomen hiilidioksidipäästöistä. . Rakennuksissa käytetystä kokonaisenergiasta noin 60 % kuluu lämmitykseen ja jäähdytykseen, ja loput lämpimään käyttöveteen, valaistukseen ja kotitalouskoneiden käyttöön. Rakennusala onkin siirtymässä laajasti matalaenergiarakentamiseen.

Rakentamismääräykset ovat energiankulutksen osalta tiukentumassa vuonna 2010. Seuraava askel on vuonna ja 2012, jolloin rakennusten energiatehokkuuden arvioinnissa siirrytään kokonaisenergia- ja primäärienergiatarkasteluun. Tulevien määräysten periaatteet on otettu huomioon uudessa ohjeessa, jonka piiriin kuuluvat sekä kerrostalot että pientalot. Vaikka ohjeen pääpaino on asuinrakennuksissa, voidaan sen periaatteita soveltaa myös muihin rakennuksiin. Samalla kun uusi ohje käsittelee energiakulutuksen eri tavoitetasoja: matalaenergia-, passiivi- sekä nk. nollaenergiarakentamista, kattaa se sekä uudis- että korjausrakentamisen..

Ohje sisältää matalaenergiarakentamiseen liittyviä määritelmiä ja periaatteita, suunnittelun menettelytapoja (ARK, RAK, LVIS), energiatalouden laskentaohjeita, rakentamisohjeita sekä ylläpito-ohjeita. Lisäksi esitetään mallisuunnitelmia ja –laskelmia. Myös kosteusteknisten seikkojen hallinta tulee matalaenergiarakentamisessa yhä tärkemmäksi, mikä on myös otettu ohjeessa huomioon.

Ohjeen sisältö perustuu tuoreimpiin tutkimustietoihin sekä saatuihin käytännön kokemuksiin ja senkirjoittajina ovat alan parhaammat asiantuntijat. Julkaisun päätoimittaja on professori Asko Sarja sen päärahoittaja on Sitra. Ohje valmistuu keväällä 2009.

4.11.2008